Artikel  1 – Definities

  1. Deze Algemene Verkoop- Levering- en  

Betalingsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn        gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08113120 en zullen op het eerste verzoek van opdrachtgever kosteloos worden toegezonden.

1.1  De Algemene Verkoopvoorwaarden worden bij offerte en opdracht ter hand gesteld, en klant tekent voor akkoord. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven, aanvaard en uitgevoerd door Renselaar Slagerij Apparatuur B.V. h.o.d.n. Verswinkelbouwen.nl, met inachtneming van deze voorwaarden.

 1.2  Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend en voor zover daarmee door ons     uitdrukkelijk schriftelijk is ingestemd. Deze algemene voorwaarden zijn steeds in de meest recente versie ook van toepassing op onze toekomstige en/of vervolgovereenkomsten inzake de verkoop van leveranties, ook wanneer daarbij niet uitdrukkelijk naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen.

 1.3  A) Onder “de opdrachtnemer” of “de aanbieder” wordt in deze voorwaarden verstaan: Renselaar Slagerij Apparatuur BV h.o.d.n. Verswinkelbouwen.nl;

B) Onder “de opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aanbiedingen of offertes aanvraagt voor producten en/of diensten van Renselaar Slagerij Apparatuur BV h.o.d.n. Verswinkelbouwen.nl, deze bestelt, en een partij namens welke de genoemde aanbiedingen, offertes, bestellingen en daarop volgende overeenkomsten of contracten tot stand zijn gebracht;

C) Onder “order” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere opdracht van opdrachtgever aan Renselaar Slagerij Apparatuur BV h.o.d.n. Verswinkelbouwen.nl tot levering van producten en of diensten;

D) Onder “diensten” wordt in deze voorwaarden verstaan: alle werkzaamheden (in welke vorm en hoegenaamd dan ook) die Renselaar Slagerij Apparatuur BV h.o.d.n. Verwinkelbouwen.nl ten behoeve van

 

opdrachtgever verricht, al dan niet in samenhang met (af) levering van producten;

         E) Onder “overeenkomst” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere overeenkomst die tussen Renselaar Slagerij Apparatuur BV h.o.d.n. Verswinkelbouwen.nl en een opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst;

F) Onder “producten” wordt in deze voorwaarden verstaan: alle ter uitvoering van een overeenkomst door Renselaar Slagerij Apparatuur BV h.o.d.n. Verswinkelbouwen.nl (af) geleverde of (af) te leveren zaken, ongeacht of de overeenkomst uitsluitend de   (af) levering van die zaken dan wel (mede) het verrichten van diensten omvat;

G) Onder “reparaties” wordt in deze voorwaarden verstaan: het herstel van stoffelijke producten.

H) Onder Renselaar Slagerij Apparatuur BV h.o.d.n. Verswinkelbouwen.nl wordt in deze voorwaarden verstaan: Renselaar Slagerij Apparatuur de Besloten Vennootschap gevestigd te Nunspeet, aan de Hullerweg 107a (8071 RN), ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 08113120, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel.    

 1.4  De toepassing van de door de opdrachtgever gehanteerde Algemene (Inkoop) Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel  2 – Toepasselijkheid

2.1  Tenzij expliciet anders is

       overeengekomen zullen deze

       voorwaarden en condities van toepassing

       zijn op alle aanbiedingen, offertes,

       bestellingen, bevestigingen van

       bestellingen, afspraken, diensten en alle

       daarop volgende contracten van welke

       aard dan ook die worden aangeboden

       en/of geleverd door opdrachtnemer.

 2.2  Opdrachtgever aanvaardt de

        toepasselijkheid van deze voorwaarden

        en condities door het enkele feit dat hij

        informatie aanvraagt en/of een bestelling

        plaatst. Alle uniforme of specifieke

        voorwaarden die door opdrachtgever

        worden gebruikt, zullen niet worden

        geaccepteerd door opdrachtnemer en  

        zullen niet van toepassing zijn op de

 

         

          overeenkomst, tenzij deze expliciet   

          schriftelijk zijn geaccepteerd door

          opdrachtnemer ten aanzien van een

          specifieke transactie.

2.3    In het geval dat om welke reden dan ook

         één of meer van de bepalingen van

         deze voorwaarden en condities nietig is

         of vernietigd wordt, zullen de andere

         bepalingen van deze voorwaarden

         volledig van kracht blijven en zullen

         opdrachtgever en opdrachtnemer in

         onderling overleg treden teneinde

         nieuwe bepalingen ter vervanging van

         de nietige c.q. vernietigde bepalingen

         overeen te komen, waarbij zoveel

         mogelijk het doel en de strekking van de

         nietige c.q. vernietigde bepaling in acht

         worden genomen.

 2.4    De opdrachtnemer zal het recht hebben

          een vordering jegens opdrachtgever op

          basis van enig contract te bezwaren,

          belasten, verpanden, vervreemden, af te

          staan, te verkopen of over te dragen.

 2.5    Geen van beide partijen zal een

          overeenkomst of enige van de daaruit

          voortvloeiende rechten en/of 

          verplichtingen toewijzen behalve met 

          voorafgaande schriftelijke toestemming

          van de andere partij.

 2.6    In het geval de Voorwaarden worden  

          vertaald, is en blijft uitsluitend de tekst

          van de Nederlandse versie beslissend.

 

Artikel  3 – Aanbod en aanvaarding

 3.1    Alle gedane aanbiedingen blijven   

          gedurende een door ons aan te geven

          termijn geldig. Zij zijn gebaseerd op de

          bij de aanbieding door de wederpartij

          verstrekte gegevens, tekeningen, en

          daaraan ontleende maten en door de

          verkoper gedane metingen, voor zover

          deze hebben plaatsgevonden. Bij

          gebreke van een dergelijke termijn zijn

          onze aanbiedingen vrijblijvend.

 3.2    Alle bij een aanbieding verstrekte

          informatie en/of specificaties inzake

          maten, gewichten, inhoud, capaciteit e.d.

          gelden altijd bij benadering. Alle bij een

          aanbieding verstrekte gegevens,

          afbeeldingen, tekeningen, monsters,

          stalen, modellen c.q. informatie,

          (intellectueel) eigendom van

          opdrachtnemer en/of zijn leveranciers,

          dient op eerste verlangen van de

          opdrachtnemer c.q. aanbieder

          geretourneerd te worden onverminderd

          andere aan de opdrachtnemer c.q.

          verkoper ten dienste staande wettelijke   

         

       

        maatregelen tot waarborging van zijn   

        rechten. Deze stukken blijven – ongeacht

        de vraag of de tekenkosten afzonderlijk in

        rekening zijn of worden gebracht en tenzij

        een afzonderlijk bedrag voor de

        overdracht van rechten in rekening is of

        worden gebracht - zijn eigendom en

        mogen zonder zijn uitdrukkelijke

        toestemming niet worden gekopieerd, aan

        derden getoond of op andere wijze  

        worden gebruikt.

 3.3  Een bindende overeenkomst komt eerst   

        tot stand na acceptatie van het aanbod

        door opdrachtgever en een schriftelijke

        bevestiging daarvan door opdrachtnemer,

        dan wel nadat door opdrachtnemer en/of

        leveranciers van opdrachtnemer een

        begin met de uitvoering van de

        overeenkomst is gemaakt. De

        overeenkomst omvat alleen de levering

        van die producten en/of reparaties, die

        daarin zijn gespecificeerd.

 3.4  Opdrachtgever kan het aanbod

        accepteren gedurende een termijn van 14

        dagen na dagtekening van het aanbod,

        behoudens een andere expliciet vermelde

        aanvaardingstermijn.

 3.5  Indien onder omstandigheden, waaronder

        de aard, omvang of spoedeisendheid van

        de opdracht, geen opdrachtbevestiging is

        verzonden, dient de factuur van

        opdrachtnemer te worden beschouwd als

        opdrachtbevestiging.

 3.6  Indien de opdracht voor de uitvoering van

        het werk niet aan de aanbieder wordt

        gegeven, zal de aanbieding compleet met

        ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen

        binnen 8 dagen na datum der beslissing

        franco aan aanbieder worden

        teruggezonden, tenzij schriftelijk anders is

        overeengekomen.

 3.7  Documentatiemateriaal dat de offerte

        begeleidt, of informatie die digitaal of op

        andere wijze word verstrekt, tenzij anders

        is bepaald, is alleen voor

        informatiedoeleinden en zal niet bindend

        zijn voor aanbieder. In offertes,

        aanbiedingen, inschrijvingen, berekening

        van prijzen of in andere documenten

        genoemde hoeveelheden, prijzen,

        berekeningen, specificaties, uitvoeringen,

        beschrijvingen, illustraties en

        afbeeldingen zijn bedoeld als uitleg en

        zijn niet bindend.

 3.8  Eventueel na totstandkoming van de

        overeenkomst gemaakte aanvullende

        afspraken of wijzigingen alsmede

        afspraken met en/of toegezonden door

        personeel en/of leveranciers van

      

        opdrachtnemer binden opdrachtnemer

        slechts indien deze door de

        vertegenwoordigingsbevoegde van

        opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk

        zijn bevestigd.

 3.9  Elke overeenkomst wordt onzerzijds

        aangegaan onder de opschortende

        voorwaarde dat de wederpartij –

        uitsluitend te onzer beoordeling–

        voldoende kredietwaardig blijkt voor de

        geldelijke nakoming van de

        overeenkomst. Wij zijn gerechtigd bij of

        na het aangaan van de overeenkomst

        alvorens (verder) te presteren, van de

        wederpartij zekerheid te eisen dat zowel

        aan betaling- als aan de overige

        verplichtingen voldaan zal worden. Ter

        zake in het gehele artikel 3 Aanbod en

        aanvaarding gestelde is onze 

        administratie beslissend.

3.10 Opdrachtnemer is bevoegd om –indien

        opdrachtnemer dit noodzakelijk dan wel

        wenselijk acht– voor een juiste uitvoering

        van de overeenkomst anderen in te

        schakelen waarvan de kosten aan de

        wederpartij zullen worden doorberekend

        conform de verstrekte prijsopgaven. Zo

        mogelijk en/of zo nodig zal

        opdrachtnemer hieromtrent met de

        wederpartij overleg plegen.

 

Artikel  4 – Prijzen

 4.1  Alle aanbiedingen en of offertes en

        eventueel andere documentatie zijn

        geheel vrijblijvend en verplichten

        opdrachtnemer niet tot levering c.q.

        acceptatie van de offerte en/of order,

        tenzij door opdrachtnemer anders

        bepaald.

 4.2  De opgegeven prijzen gelden, tenzij

        schriftelijk anders is overeengekomen, in

        Euro’s exclusief omzetbelasting en

        eventuele emballage.

 4.3  Indien op urenbasis word gewerkt zal het

        honorarium voor de krachtens de

        opdracht te verrichten werkzaamheden

        worden berekend op basis van de aan die

        werkzaamheden bestede tijd

        vermenigvuldigd met het door

        opdrachtnemer gehanteerde uurtarief dan